Skip to content

Self Help

Parashakthi (Malayalam)

Parashakthi (Malayalam)

Rs. 495/-
Author:
Genre: Self Help

ഒരു മനുഷ്യശരീരത്തില്‍,കുണ്ഡലിനി അല്ലെങ്കില്‍ കോസ്മിക് ഊര്‍ജ്ജത്തിന്‍റെഉണര്‍വ് യുക്ത്യാധിഷ്ഠിതവും ബുദ്ധിപൂര്‍വ്വവുമായ ആധുനിക ശാസ്ത്രവിശദീകരണത്തെവെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരു അസാധാരണ പ്രതിഭാസമാണ്.

കോസ്മിക് ഊര്‍ജ്ജവുമായിതനിക്ക് നേരിട്ടുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളെ ഗ്രന്ഥകാരന്‍ ഈ കൃതിയിലൂടെ സവിസ്തരം ആഖ്യാനംചെയ്യുന്നു.

ഈ കൃതി, ഒരു മനുഷ്യശരീരത്തില്‍ കോസ്മിക് ഊര്‍ജ്ജംസക്രിയമാകുമ്പോള്‍ എന്തു സംഭവിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് അത്യാകര്‍ഷകമായ ഉള്‍ക്കാഴ്ചതരുന്നു. അതിനാല്‍ തന്നെ ഇതിലെ ചില ഭാഗങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഷ അപൂര്‍വ്വവുംമനസിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതുമാണ്. അസ്തിത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് മനുഷ്യവര്‍ക്ഷംഅഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഗഹനമായ ചില ചോദ്യങ്ങളെയും ഈ കൃതി സംബോധന ചെയ്യുന്നുണ്ട്.മതപരവും തത്വചിന്താപരവും സാംസ്കാരികവും തൊഴില്‍പരവുമായ , പശ്ചാത്തലം എന്തുതന്നെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, മനുഷ്യനെ ആകമാനം ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്ഈ പുസ്തകം. എന്നും ശാശ്വതമായ ശാന്തിയും സന്തോഷവും തേടുന്ന ഏതൊരാള്‍ക്കും ഇതില്‍വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങള്‍ വളരെയേറെ സഹായകമാകും.

Buy Paperback | Buy EPUB | Buy MOBI | Buy PDF

More info →
The Untaught Science of Skill Building – Out of Syllabus

The Untaught Science of Skill Building – Out of Syllabus

Rs. 250/-

It’s a hardcore and sad fact that more than one-third of the millions that graduate in our country each year are unemployable. A survey across the country has found a majority of graduates lacked adequate "soft skills" to be employed in the industry. Lack of communication skills lands Indian students in low paid jobs.

More info →
Parashakthi (Tamil)

Parashakthi (Tamil)

Rs. 450/-
Author:
Genre: Self Help

The awakening of the kundalini or the cosmic energy in a human body is a rare phenomenon which defies logic or any rational explanation that modern science can offer. In this book, the author has narrated in great detail his own experiences of this energy.

Buy Paperback | Buy EPUB | Buy MOBI | Buy PDF

More info →
Think From the Heart

Think From the Heart

Rs. 150/-
Author:
Genre: Self Help

This book is to inspire people to look towards life a little better. It consists of 100 inspirational messages - one to be read each day.

Buy Paperback | Buy EPUB | Buy MOBI | Buy PDF |

More info →
Precious and Pernicious

Precious and Pernicious

Rs. 120/-
Author:
Genre: Self Help

We hanker for delightful experiences, whether in the realm of food, fashion, festivity, convenience or leisure. Precious and Pernicious shines a spotlight on the many things considered prized or pleasurable, to uncover a world beyond their enchanting externals. From silk to smart-phones, chocolates to cheeseburgers, fur to fireworks, a penetrating gaze reveals the dark underside of valued objects and experiences, and the consequences that might follow in obtaining these delights. This is a book intended for all who tread the earth as lightly as possible, making thoughtful choices in everyday living.

More info →
Parashakthi (Telugu)

Parashakthi (Telugu)

Rs. 295/-
Author:
Genre: Self Help

The awakening of the kundalini or the cosmic energy in a human body is a rare phenomenon which defies logic or any rational explanation that modern science can offer. In this book, the author has narrated in great detail his own experiences of this energy.

Buy Paperback | Buy EPUB | Buy MOBI | Buy PDF

More info →
Happiness Sutra: Be the Witness

Happiness Sutra: Be the Witness

Rs. 250/-
Author:
Genre: Self Help

This is the handbook of happiness you've been waiting for...

More info →
My Thousand Sons

My Thousand Sons

Rs. 599/-Rs. 510/-eBook: Rs. 199/-
Author:
Genre: Self Help

'My Thousand Sons' is a collection of choicest autobiographical anecdotes advocating spiritual handling of life's daily conflicts and hassles with the aim of living a more meaningful and fruitful life. We live in an age of uncertainty, constantly working towards trying to find one's way out of the labyrinth of life and death, heaven and hell, and bringing an end to our successive cycles of incarnations. But perhaps in doing so, we are losing sight of the real purpose of life.

Buy Paperback | Buy EPUB | Buy MOBI | Buy PDF

More info →
Learning to Learn

Learning to Learn

Author:
Genre: Self Help

In the course of working with students across various disciplines, Claire Odogbo realized that many students have problems with their studies because they do not understand the basic principles of learning.
Learning to learn is an attempt to correct this problem and aid those who really wish to learn, along the path of true learning, to attain self-development and higher achievements in life. This manual is designer as a handbook for the person who wants to be a more effective learner.

More info →
8 Ways to Self-development for Budding Professionals

8 Ways to Self-development for Budding Professionals

Author:
Genre: Self Help

The bottom line of self-development is to attain a level of success that suits our own personality, capacity and values. This is what the majority of us are eager to achieve. But are we sure that we know how to propel ourselves to new heights in self-development.

More info →
Warning: Undefined array key "disable_clientside_script" in /customers/9/e/0/cinnamonteal.in/httpd.www/wp-content/plugins/seo-image-alt-tags/classes/class-sit-scripts.php on line 26